¦^­º­¶  |  4017765642  |  ¬ÛÃöºô¯¸  |  Ápµ¸«H½c      
  
     

´¹¤§²´ °Ï°ìºô¸ôª©<<108¦~ ¤H©Ê¤Æ, ºô¸ô¤Æ, ¸sÅé§@¾Ô¤O >>

108¦~ 2¤ë¼W¥[ :

  [«È±¡ºÞ²z]  ... ¥iºÞ²z©¹¨Ó°O¿ý (ª`·N©ÎªA°È)...

  [¶i¥X³fÃö±b] ......¥i§Ö³t¬y覧 , ¬d¸ß¥æ©öª¬ªp, Ãö±b´N¤£¯à§ï

  [¤uµ{À³¥I½Ð´Ú] ...¥iºÞ²z¶i³f¥H¥~ªº [À³¥I±b´Ú]  

  [¤½§iÄæ] ... ¤º³¡ºô¸ôªº <°T®§¤½§i>´¹¤§²´ µ¹ ¤£¦P¥Î¤á,  ¤£¦Pªºª©¥»

       ³æ¤½¥qª© - ¥u¯à¸Ë¤@¤½¥q±b

      ¦h¤½¥qª© - ¥i°µ¦h®a¤½¥q±b

       °Ï°ìºô¸ôª© - ¦P¤@¿ì¤½¥q¦aÂI , ¦h¤H¨Ï¥Î (¸ê®Æ®w¥Î  SqlServer )


ºXÄ¥ª© ¶i¾P¦s ¦p´¹¤§²´ (Æ[¬dµLê)

      ¯S§O³]­p¤@²Õ "´¹¤§²´"  ... ¥H¤£¦P¨¤«×, §Ö³t¬d¸ß  [¦UºØ¥æ©ö°O¿ý]

      ¥H «È¤á §Ö¬d   ;  ¥H ¼t°Ó §Ö¬d

       ¥H ¥X³f §Ö¬d   ;  ¥H ¶i³f §Ö¬d

      ¥H ³ø»ù §Ö¬d   ;  ¥H ±ÄÁÊ  §Ö¬d   ;  ¥H ²£«~ §Ö¬d

  

¤@. «È¤á§Ö¬d - ¥æ©öª¬ªp  :  (¼t°Ó¬Û¦P)  ÀH®É ´x´¤«È¤á / ¼t°Ó ¥æ©öª¬ªp

      «ö  [³ø»ù°O¿ý] .. ¥X²{¦p¤U

      «ö  [¥X³f°O¿ý]  or  [­q³æ°O¿ý]  ---> ¦P²z¬Ù²¤

       ¤]¥i¥H [¤é´Á½d³ò] ¬d¸ß

 

 

¤G. ¶i³f / ¥X³f / »â®Æ / ±ÄÁÊ §Ö¬d    :  ÀH®É [´x´¤¶i³f / ¥X³f ¥æ©öª¬ªp], ¥B¥i [Ãö±b]

 

      «ö  [¤µ¤Ñ]  [¤W¤ë]  [¥»¤ë]...µ¥«öÁä , ¥ß§Y¥X²{ [¶i¥X²{ªp]

      «ö  [¥X³f§Ö¬d]  or  [³ø»ù§Ö¬d]  ---> ¦P²z¬Ù²¤

       ¤]¥i¥H [¤é´Á½d³ò] ¬d¸ß

       ¤]¥i¥H Ãö±b, ´N¤£¯à§ï

 

¤T. ²£«~§Ö¬d - ¥æ©öª¬ªp  :   ºë·Ç²£«~ª¬ªp

        «ö  [¶i³f°O¿ý] .. ¥X²{¦p¤U

      «ö  6ºØ¥æ©ö§¡¥i¬d¸ß  ---> ¦P²z¬Ù²¤

       ¤]¥i¥H [¤é´Á½d³ò] ¬d¸ß

 

¥|. «È±¡ºÞ²z :  ºÞ²z©¹¨Ó°O¿ý (ª`·N©ÎªA°È)

 

¤­. ¤½§iÄæ  :  ´£ª@¤º³¡·¾³q

¤½§iÄæ Åã¥Ü...´£ª@¤º³¡·¾³q

 


ºXÄ¥ª© ¶i¾P¦s  ¦p´¹¤§²´ (¥þ½L´x´¤)  

1. ¶i³f¼Æ¶q :  ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î [¼t°Ó]

 

 2. ¶i³fª÷ÃB :  ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î [¼t°Ó]

 

3. ¥X³f¼Æ¶q :  ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î[«È¤á]

 

4. ¥X³fª÷ÃB ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î[«È¤á]

 

5. ±ÄÁʼƶq :  ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î [¼t°Ó]

 

 6. ±ÄÁʪ÷ÃB :  ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î [¼t°Ó]

 

 7. ­q³æ¼Æ¶q :  ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î [«È¤á]

 

8. ­q³æª÷ÃB : ¥i¨Ì  [²£«~] ©Î [«È¤á]

 

 * ¥H¤W³øªí§¡¦³


´¹¤§²´ ºXÄ¥ª©  µe­±ÅéÅç

[±±Á䦡] ¾Þ§@ , µ²¦X [ÂI¿ïµe­±] --  [IJ«ö¼ü¹õ] ¤]¥i¥H

 

¥i¥H¦h­ÜºÞ²z   (RMA «~¥i¥t«Ø¤@®w)

 • ¥i³]©w¦h­Ó­Ü®w

 • ¤À­Ü½LÂI²M³æ -> ½LÂI®t²§ªí -> §ó·s

 • ·|­p©ú²Ó¬ì¥Ø§@±b
 • ¶i/¥X³f®É, ¥i¿ï­Ü®w

 • ®w¦s¦C¦L®É, ¥i¿ï­Ü®w

 • ¶i¾P¦s³f²Î­pªí ¥i¿ï­Ü®w


®w¦s¸ê®Æ - ¥iºÞ²z¹Ï¤ù

 • ¦P®ÉÅã¥Ü¦h­Ó­Ü®w

 • §Y®É¬d¬Ý¦U²£«~ ¶i»ù,°â»ù,¸ß»ù
 • ²£«~¥i¤À [µ¥¯Å], ´£ª@¿ï¨ú³t«×
 • ±M·~ª© ¨Ã¥i¤À [§åµo»ù] [¹s°â»ù]

 

 

 • ±M·~ª© --> ¹Ï¤ù¤ÆºÞ²z


¶i(¥X)³f³æ-  ¥iª½±µ¥Ñ [­q³æ] ¨ú¥X, ¨Ã°O¿ý[¤v¥X³fª¬ªp]
                      

 • ¥i¦C¦L ¤¤¤@¤M/A4, ¥B¥i¦L¥~¥]¸Ë

 • ¦P®É´£¨Ñ[¥N¸¹¿é¤J]¤Î[²M³æ¿ï¾Ü]
   
 • ¥i¿ï¾Ü¬O§_¦C¦L[³æ»ù]
 • ¥X³f§@·~¬Ò¦³½Æ»s¥\¯à

 • §Y®É¬d¸ß:¶i¾P³f°O¿ý,À³¦¬¥I±b,®w¦sª¬ªp,´x´¤¾ú¥v¥æ©öª¬ªp, ³æ»ù, ¼Æ¶q

PS. ±M·~ª©: ¥i¦b¶i¥X³f®É, ª½±µ¥[¤J [·s²£«~¸ê®Æ]
                 ¨ì [®w¦sÀÉ]

 • ¦Û°Ê±a¥X¤W¦¸¥X³f»ù

 • ¥i¨ú¥X[¬ÛÃö°ò¥»¶}¸ê®Æ]
 • ¥i¥Ñ [³ø»ù¨t²Î] ¨ú¥X³æ¤l
 • ¥i¥Ñ [­q³æ¨t²Î] ¨ú¥X³æ¤l
 • ¥i¥Ñ [±ÄÁʨt²Î] ¨ú¥X³æ¤l

 • ¿é¤J«á, §Y²£¥Í À³¦¬/¥I±b

²£«~ - ¦hµ§§Ö¿ï

 

 • ¥iª½±µ¿é¤J«~¸¹--> ¦Û°Ê±a¥X  [²£«~¸ê®Æ]

 • ¥i¥Î  [²£«~§Ö¿ï] ... ¤@¦¸¿ï¦hµ§
 • [²£«~§Ö¿ï]...¬O¤@¦h¥\¯à [²£«~§ä´M] §Þ³N.... Test it ... It;s good !


¶i¥X³f¬d¸ß¤è¦¡ - ´£¨Ñ¦hºØ±ø¥ó ¥æ¤¬¨Ï¥Î

 

 • ¦hºØ±ø¥ó ¥æ¤¬¨Ï¥Î->¬d±b§@·~»´ÃP¤S²³æ

 • ³Æµù¥i¥H [³æ¤@¦r¤¸] ¥þÄæ¦ì¯Á¤Þ
 • ¥i¥HÂI¿ï[«È¤á] [²£«~] ¬d±b

 • ¥Î·Æ¹«¥ªÁäÂI¿ï [§ä¨ìªº¤À¿ý] 2¤U, ¨t²Î¦Û°Ê§ä¥X¦¹ [¶Ç²¼]


¤uµ{À³¥I-  ¤£¬O¶i³f (¦p¤uµ{²£¥Í¤§À³¥I´Ú)
                      


¥X³f³æ- ¼Ð·Ç®æ¦¡ (¥i¥H3Áp¦¡, 2Áp¦¡, Letter)

 

³æ»ù¥i¿ï¬O§_¦L¥X


¶i/¥X³f¹ï±b³æ - ©ú²Ó§¡¦L¥X

 

 • ¶i/¥X³f¹ï±b³æ :
  ¥i¨Ì(¥X³f¤é, À³¦¬¤é)
 • ¥i¿ï(·~°È­û)

 
³øªí­¶¦C¦L¤è¦¡

 

 • ¿é¤J¦~¤ë¤é,§Y¥i¬d¬Ý¦UºØ³øªí
 • ¥i¹wÄý, ¥i¦C¦L
 • ¸ê®Æ¥i¶×¥X Excel
 • ¥i°t¦X PDF generator¥i¶× PDF

 • ¹wÄý®É, ¥i¦s¦¨ HTM
 • ³øªí¤]¥iÂà WMF,TEXT,QRP
 • ¥Î¦¹Ãþ®æ¦¡ mail µ¹ªÑªF, ¥DºÞ...¬Ù®É,¤S¬Ù¯È


¥D­n ©ú²Óªí - §¡¥i¶×¥X Excel

 

 • ¶i³f©ú²Ó¤ÀÃþ±b  5ºØ
 • ¥X³f©ú²Ó¤ÀÃþ±b  6ºØ
 • ²Î²Î­pªí., ¤ÀªRªí,  ¦@¼Æ¤QºØ...... ½Ð¤U¸ü¸Õ¥Î, §Y¥iÅéÅç


 ±ÄÁÊ¥¼¥æ³f¼Æ¶q

 

 • ¶i³f³æ¿é¤J, ¥i¥Ñ±ÄÁʳ椤 [¬D¿ï³æ«~] , [¼Æ¶q]

 • ¨t²Î¦Û°Ê ¥H¨R¾P [±ÄÁʼƶq] ; ¦p¦¹§Y¥i´x´¤-±ÄÁÊ¥¼¥æ³f¼Æ¶q


¥X³f³æ-  ¥iª½±µ  [ 1 ¹ï1 ¦¬´Ú] ... ¦p¤U

     

 

 §å¦¸  [ 1 ¹ï1 ¦¬´Ú] ... ¦p¤U

¦h¦¸ [¦¸¦¬´Ú] ... ¦p¤U

 


¥i¥t  [¿ïÁÊ] ¹q¤lµo²¼¶}¥ß


­É/ÁÙ³f ºÞ²z - ¥i¥HÁÙ¦^®É, ¹ï¨R

 

 • ¥u¦³¦©®w¦s, ¨S¦³À³¦¬¥I
 • ÁÙ³f®É, ¥i¿ï¨ú¨R¾P

 • ¨t²Î´£¨Ñ[­É/ÁÙ³f©ú²Óªí]
 • ¨t²Î´£¨Ñ[­É/ÁÙ³f¨R¾Pªí]


»â®Æ ºÞ²z

 

 • ¦¹¥\¯à³q±`¬O¥Î©ó: ¼Ë«~,¤º³¡»â¥Î,³ø¼o®É

 • ¥i°O¿ý (»â­û¤u)..

 • ¨t²Î´£¨Ñ[»â®Æ ©ú²Óªí]


½Õ¼·ºÞ²z

 

 • ¦¹¥\¯à³q±`¬O¥Î©ó : ¤º³¡¤£¦P®w§O¤§²§°Ê

 • ¦p¹ê°O¿ý....

 • ¨t²Î´£¨Ñ[½Õ¼· ©ú²Óªí]


¦¬¥I´Ú ¥\¯à

 

 • ¤H©Ê¤Æ³]©w : ¥i¤À1¹ï1, 1¹ï¦h,
 • ¥i©ßÂà¶Ç²¼

 • ¥i¹w¦¬/ ¹w¥I
 • ¦³§I²{©ú²Óªí

 


¤º«Ø°ò¥»¸ê®Æ

 

 • ¼t°Ó/«È¤á/­û¤u...3ºØ°ò¥»¸ê®Æ

 • ¨C¤@ [¼t°Ó/«È¤á] §¡¥i°O¿ý¦h¦ì [Ápµ¸¤H]

 • [¼t°Ó/«È¤á] §¡¥i¦C¦L¼ÐÅÒ, A4 «H«Ê

 • ¥iµ²¦X ¦UºØ³æ¾Ú¤§À³¥Î

 


°ò¥»¸ê®Æ - ¦a§}ºëÆF

 

 • ¹ï©ó¥´¦r¤£§ÖªÌ..¦¹ [¦a§}ºëÆF] ±N¬OºÖ­µ

 • ¥i¿ï [¿¤¥«] [°Ï°ì] [¸ô¬q] [¶l»¼°Ï¸¹]
 • ¥Î¤á¥u­n¦A¿é¤J [´X¸¹] [´X¸¹]... §Y§¹¦¨
 •  99%ªº¥xÆW¦a§}§¡ ok

       

 


¦C¦L¼ÐÅÒ/«H«Ê

 

 •  [¦C¦L¼ÐÅÒ/«H«Ê] ¦³5ºØ®æ¦¡

 • §ä´M¤è«K
 • §Ú¼g¦r¤£¬O¤Ó¦n¬Ý....¹ï§Ú¬O«Ü¦n¥Î....¥B§Ö³t
 • ¤j¶q¶l±H, ¼ÐÅÒ«K¬O¤è«K

       

 


´¹¤§²´ ¥X³f³æ -  µ²¦X [ ¹q¤lµo²¼¨t²Î ]

 • ¥i¿ïÁÊ [¤TÁp¦¡ ¹q¤lµo²¼] ¨t²Î

 

²£«~ - ¦hµ§³sÄò¦C¦L ¹q¤lµo²¼  ~

              

 •  ¥X³f³æ ¥´¦n, ´N¥i¦P®É¦L [¥X³f³æ ] ¤Î [¤TÁp¦¡ ¹q¤lµo²¼] ..
 • ¤TÁp¦¡ ¹q¤lµo²¼µo²¼  ¦V °êµ|§½ ¶R [³sÄò³øªí]
 • [¥X³æ¾÷] ... ªÅ¥Õ´N ok 

 


¸ê®Æ¦w¥þ

 • ¥»¨t²Î´£¨Ñ¥Î¤á, ¦Û¤w­×Å@¯Á¤ÞÀÉ¥\¯à.

 • ¸ê®Æ¥iÀH®É ¦Û¤w°µ³Æ¥÷¤Î¦^¦s§@·~

 • ¥iµ²¦X¥»¤½¥q¨ä¥¦¨t²Î -  (Âà¶Ç²¼)

 • ¥i§å¦¸Âà¶Ç²¼

 


±M·~¤ÀªR³øªí

 

 

 • ±M·~ª© : ©|§t¦³ [³ø»ù/­q³æ¨t²Î].. ½Ð°Ñ¦Ò¥ª¤è [¥\¯àÁä]


©|§t¦³ [³ø»ù/­q³æ¨t²Î]

 

 • ±M·~ª© : ©|§t¦³ [³ø»ù/­q³æ¨t²Î].. ½Ð°Ñ¦Ò¥ª¤è [¥\¯àÁä]


³ø»ù³æ ´x´¤§Q¼í
¹Ï¤ù¤ÆºÞ²z


 

 • ¹Ï¤ù¤ÆºÞ²z / ¬I¤u¹Ï¤]¥i¥HºÞ²z
  (¥i¤À ¤@¯ë, ¤p¹Ï ,¤j¹Ï)
 • ³]©w¦h­Ó­Ü®w
 • ³ø»ù®É¥iª¾ [¦¨¥»] ¤Î [§Q¼í]
 • ÀH®É¬d¬Ý:¦¨¥æ, ¥¼¦¨¥æ,¨ú®ø..
 • ¥X³f®É, ¥i¥Ñ [³ø»ù]¿ï¥X

 • ¥i°t¦XPDF generator¶×¥XPD
  • ¥i¦s¦¨ HTM
  • ¥i¦s¦¨ WMFM
  • ¥Î¦¹Ãþ®æ¦¡ mail µ¹«È¤á
   ...¬Ù®É,¤S¬Ù¯È


³ø»ù³æ-¤j¹Ï®æ¦¡

 


³ø»ù³æ-¦³§é¼Æ

 

³ø»ù³æ-¦C¦L®É¥i¿ï [«~¸¹] ©Î [§Ç¸¹]


­q³f³æ- »´ÃP¾Þ§@

  

 • ¥iª½±µ¥Ñ [³ø»ù³æ] ¨ú¥X (¤£»Ý­«¥´)

 • °ò¥»¸ê®Æ,¥i[¥N¸¹¿é¤J]¤Î[²M³æ¿ï¾Ü]

 • ¥i³Æµù[«È¤á­n¨D©ú²Ó]

 • §Y®É¬d¸ß:­q³f³æ°O¿ý,´x´¤¾ú¥v¥æ©öª¬ªp, ³æ»ù, ¼Æ¶q
 • ¨Ã°O¿ý¥æ³fª¬ªpªí


©|§t¦³ [±ÄÁÊ/¸ß»ù¨t²Î]

 

 • ±M·~ª© : ©|§t¦³ [±ÄÁÊ/¸ß»ù¨t²Î] .. ½Ð°Ñ¦Ò¥ª¤è [¥\¯àÁä]